Francie: Ještě není vyhráno (1)

29.07.2014 | AXA | Investování

S nastupujícím oživením a tím jak trhy začínají opět vřele vítat dřívější vyděděnce z evropských periférií, nastupuje v euro oblasti nová vlna optimismu. Nicméně Francie, země kde je beznaděj pevně zakořeněna, vyčnívá. Ačkoliv z tržního a ekonomického hlediska zvládla hypoteční a úvěrovou krizi ve srovnání s ostatními zeměmi dobře, oživení je pomalé a podobně bolestivé jako samotná recese. Nezávislí pozorovatelé poukazují na nedostatek reforem a závažné fiskální nedostatky. V zemi převládající pocit celkového úpadku a netečnosti podkopává vnitřní motivaci a naději v lepší budoucnost.

02B59530.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

V tomto článku se ohlédneme zpět za posledními událostmi, které mají vliv na střednědobé ekonomické vyhlídky Francie a to konkrétně na konkurenceschopnost firem, trh práce a produktivitu. V další analýze se blíže zaměříme na fiskální vyhlídky a jejich dopad na růst ekonomiky a návaznost na francouzské státní dluhopisy.

Francouzským společnostem se těžce dýchá…

Četné studie ukazují, že konkurenceschopnost francouzských firem během posledních dvaceti let upadá. Je to zjevné zejména z poklesu francouzského tržního podílu na světovém obchodu kdy z 6.7% v roce 1990 klesl až na 3.5% v roce 2012. Francouzské společnosti se snaží specializovat se na medium až high tech zboží, ale v rámci kvality zůstávají v průměru. Toto má dva důsledky: 1) cenová konkurence je zhruba na úrovni jejich konkurentů ve vyspělých zemích, i když je pravděpodobně trochu nižší než německá a 2) necenová konkurence je slabá kvůli nízké úrovni inovace. Ze srovnání zemí společenství z roku 2010 vyplývá, že asi 55% francouzských výrobních firem zavádí u svých výrobků určitou formu inovace, zatímco průměr EU15 je asi 60% a v Německu dokonce více než 80%.

 

vítěz testu finančních poradců
Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes, investujte výhodně s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich investičních možností kliknutím zde

 

Tuto zranitelnost je třeba vnímat v kontextu rychle rostoucích cen vstupů. V prvé řadě se náklady práce zvyšují rychleji než produktivita: jednotkové náklady práce od roku 1990 vzrostly přibližně o 45%. Hlavními důvody jsou struktura trhu práce s faktory jako vysoká minimální mzda, která roste rychleji než inflace, efekt přelévání z veřejného sektoru, vysoká ochrana pracovních míst stálých pracovníků a daňový klín (viz níže). Méně známé jsou ale skutečnosti jako nárůst cen meziproduktů a služeb. Francouzské společnosti již dlouhou dobu čelí rozevírajícím se nůžkám, kdy ceny výstupů nestíhají držet krok se zvyšujícími se cenami vstupů. Následkem toho je pokračující snižování marží a tím pádem i pokračující snižování ziskovosti, obzvláště v průmyslu – a to již od počátku devadesátých let.

Dalším faktorem zatěžujícím společnosti jsou daně.

Značná pozornost se v poslední době obrací k příspěvkům zaměstnavatelů do sociálního systému. A oprávněně: ve Francii podle čísel z roku 2012 představují asi 11.6% HDP ve srovnání s 6.75% v Německu, 9.3% v Itálii a 8.4% ve Španělsku. Je to ale pouze část pravdy: studie Coe-Rexecode ukazuje, že celkový objem daní z výroby ve Francii dosahuje 17.5% ve srovnání s méně než 10% v Německu. Tato čísla do určité míry vysvětlují nedávné škrty povinných sociálních příspěvků zaměstnavatelů ve výši asi 30 mld. eur prezentované jako část „Odpovědnostního paktu“ prezidenta Hollandeho. Snížení daní z výroby na úroveň odpovídající Německu by vyžadovalo škrty v minimální výši 150 mld. eur.

Paradoxně se nelehká situace francouzských společností nepromítla ve snížení investic, ba naopak.

Firemní investování má od poloviny devadesátých let růstovou tendenci, což ale nemusí nutně znamenat dobré zprávy. Protože se ceny práce zvyšují rychleji než její produktivita, firmy ve skutečnosti nahrazují kapitál prací a směřují tak ke kapitálově náročným výrobním mixům. K tomuto trendu zároveň přispívá pokles cen kapitálu v daném období.

…a jsou silně zatížené

Tato změna v produkční funkci spolu s nízkou ziskovostí vedly k velkému zvýšení páky (leverage). Finanční závazky francouzských nefinančních společností byly v roce 1995 asi na 120% HDP, podobně jako u jejich německých protějšků, ale nyní představují 225% HDP ve srovnání s německými 150%. Vyšší stupně zadlužení znamenají vyšší zranitelnost firem při případném zvýšení úrokových měr v nadcházejících letech, protože vyšší náklady dluhu by se ještě více podepsaly na jejich ziskovosti.

Dalším výstražným znamením vysoké míry investování je to, že firmy nemusí nutně expandovat nebo inovovat.

Ve skutečnosti investiční průzkum INSEE ukazuje, že velký a stále se zvětšující podíl investic směřuje do obnovy a racionalizace existující kapacity, zatímco pouze okolo 20% je alokováno do inovace a modernizace zařízení (Obrázek 2). Částečně je to způsobeno kratším životním cyklem investic, obzvláště v IT. To ale není vše. Francouzské společnosti udělily prioritu investicím zaměřeným na optimalizaci činností, ale nemají dostatečnou ziskovost na to, aby si mohly dovolit investovat na nejistém poli inovace. A zde začíná začarovaný kruh: nízká ziskovost vede k nízké inovaci a ta zase vede k ještě nižší ziskovosti.

Jak z něj ven? Z hlediska politiky by zaměření se na vytvoření nových pracovních míst v důsledku vedlo ke snížení nákladů práce ve vztahu k nákladům kapitálu. Toho lze dosáhnout snížením příspěvků na sociální politiku (jeden z cílů „Odpovědnostního paktu“) nebo pomocí rozsáhlejších reforem trhu práce. Avšak širším cílem je dosáhnout větší ziskovosti firem za účelem podpoření vzniku nových míst a zvýšení konkurenceschopnosti a má řadu dílčích předpokladů: upravení daně z příjmů, deregulace na trzích zboží a služeb za účelem snížení ceny ostatních vstupů, snížení byrokracie a administrativních nákladů („zjednodušující šok“ odstartovaný vládou v roce 2013).

 

 

Trh práce: neefektivní, avšak stálý

Dvojí krize začala v roce 2008 a také na francouzském trhu práce si vybrala svou daň. Podle agentury Eurostat, vzrostla míra nezaměstnanosti ze 7.2% na počátku roku 2008 na dnešních 10.1%. Nepochybně nejvíce zarážející není nárůst za posledních 6 let, ale její výchozí bod: na vrcholu cyklu byla nezaměstnanost stále přes 7%, což potvrzuje jeden z hlavních problémů, s nímž se francouzský trh práce potýká a tím je velmi vysoká strukturální nezaměstnanost, pravděpodobně okolo 9%.

Její příčiny jsou dobře známé a patří mezi ně velký daňový klín, přílišná ochrana zaměstnanosti, vysoká a měnící se minimální mzda, velký podíl zaměstnanosti ve veřejném sektoru a dlouhé období kdy je možné pobírat dávky v nezaměstnanosti. Reformy zavedené v minulém roce spolu s Odpovědnostním paktem tohoto roku se snaží zmírnit některé zábrany nárůstu nových pracovních míst, ale co se do jejich velikosti týče, jsou příliš malé a nepokrývají mnohovrstevnou podstatu problému.

Za povšimnutí stojí to, že nedávný vývoj nenaznačuje strukturální úpadek francouzského trhu práce. Beveridgeova křivka ukazuje, že vývoj volných pracovních míst a nezaměstnanosti se od roku 2008 vyvíjí stabilně (viz. obrázek níže). To by mohlo znamenat, že alokační schopnost trhu neupadá. Na rozdíl od ostatních zemí v Evropě, krize nedopadla na žádné určité odvětví obzvláště tvrdě a ani nevedla ke vzniku velkého převisu mezi nabídkou a poptávkou po práci. Ukazatele sledující obsazování pracovních míst, například ten sestavený ECB potvrzují závěr, že velikost pracovní síly dnes odpovídá poptávce po ní ve stejné míře, jako tomu bylo před krizí.

Bohužel ani to ale není důvod k radosti. Ačkoliv se situace od vypuknutí krize výrazně nezhoršila, samotný výchozí bod byl špatným. Zároveň ve středně dlouhém období pozorujeme dva znepokojující faktory. První je ten, že 22% nezaměstnaných v květnu 2014 jsou bez práce déle než dva roky, což je nejvíce v historii, a druhý, že 22% nezaměstnaných je starších 50 let. Až se, jak doufáme, situace někdy ve druhé polovině roku rozjasní, budeme schopni přesněji stanovit počet trvalých „obětí“, které tento dočasný šok způsobil.


Pokračování již zítra...
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz