Jak se nenechat nachytat při nakupování na internetu II

Ani životnost výrobků nakoupených přes internet není věčná, kvalita vždy také nemusí odpovídat očekávání, proto je čas od času nutné koupenou věc reklamovat, jak na to, o tom je dnešní příspěvek.

87475752.jpg

Reklamace

 

Reklamace je důležitým nástrojem sloužícím k ochraně spotřebitele, o kterém však velmi často panují mylné představy. Snad každý ví, že existuje nějaká záruční doba, že prodejce má určitou lhůtu na vyřízení reklamace, ale stále existují detaily a výjimky, které mohou leckoho překvapit, a proto se zdá být nezbytné se této problematice věnovat i v souvislosti s nakupováním na internetu. Předem je pak důležité zmínit, že stěžejní otázky ohledně reklamace jsou upraveny především v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 sb.), v zákoně o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a částečně v obchodním zákoníku (č. 513/1991 Sb.).

 

Mohu reklamovat?

 

Mnoho faktorů, které mohou ovlivňovat do budoucna úspěšnost případné reklamace, či dokonce vůbec její možnost uplatnění, lze ovlivnit již při koupi. Při samotném uzavírání kupní smlouvy se lze o možnost budoucí reklamace připravit - vychytralý prodávající nám může mezi hromadou papírů podstrčit mimo jiné i jeden, na kterém podepíšeme, že souhlasíme s režimem kupní smlouvy dle obchodního zákoníku. V tom případě prodejce ručí jen za nedostatečnou jakost zboží v okamžiku uzavření smlouvy. Smlouvu tedy uzavírejte pouze v režimu občanského zákoníku.


Záruční doba

 

Velmi příznivým faktem se stává poměrně běžný jev, kdy prodávající prodlužují záruční dobu nad rámec svých povinností stanovených občanským zákoníkem. Můžeme se tak setkat se záruční dobou 3 i více let namísto povinných 2 let. Samozřejmě je-li takto prodloužená záruční doba sjednána, je jí prodávající vázán, i když uplyne zákonem stanovená minimální záruční doba 2 let. Naopak se nelze s prodávajícím dohodnout na zkrácení záruční doby, pokud se nejedná o věc použitou, přičemž však stále musí záruční doba být minimálně 1 rok. Záruka se pak u věci takto prodané nevztahuje na vady, pro které byla tato nižší cena sjednána. Ohledně délky záruční doby existuje ještě několikero výjimek, které se týkají potravinářského zboží (záruční doba osm dní), krmiv (3 týdny) a zvířat (6 týdnů). Také může být na obalu uvedena lhůta k použití věci (minimální trvanlivost, expirace), jejímž uplynutím záruční doba končí (typicky potraviny náchylné zkáze nebo léky). S ohledem na nákupy na internetu je nutno podotknout, že záruční doba začíná běžet předáním kupujícímu. Záruční opravou nebo vyřizováním reklamace je její plynutí pozastaveno a záruční doba pokračuje dál od okamžiku, kdy má kupující věc převzít. Výměnou věci za bezvadný kus začíná záruční doba běžet od začátku.

 

Co je dále potřeba?

 

Samozřejmě v prvé řadě „papíry“. V případě reklamace jde pak hlavně o záruční list nebo doklad o zakoupení věci (paragon), díky kterým prodávajícímu jednoduše dokážete kdy, kde a co jste si koupili. I když je zcela běžné, že tytodoklady prodávající vydávají zcela automaticky, povinen vydat tyto doklady podle zákona je prodávající až po vyzvání.

 

Kde reklamovat?

 

Reklamovat můžete v kterékoliv provozovně prodávajícího, případně v sídle nebo v místě podnikání. V provozovně pak musí být po celou otevírací dobu česky nebo slovensky mluvící pracovník pověřený reklamace vyřizovat (v opačném případě je na místě zavolat Českou obchodní inspekci). Je také možné reklamované zboží prodávajícímu zaslat. K balíku s reklamovaným zbožím pak nesmíte zapomenout přibalit kopii dokladu o zakoupení nebo záruční list a většinou také vyplněný reklamační formulář, který pro tyto situace většina internetových prodejců běžně poskytuje ke stažení na svých stránkách. Důležité je, že vás prodejce nemůže nutit při reklamaci k obrácení se přímo na výrobce nebo distributora. Na druhou stranu někdy bývá pro spotřebitele výhodnější postupovat tímto způsobem, ať už kvůli rychlejšímu vyřízení reklamace nebo menší vzdálenosti od bydliště, a v tom případě záleží pouze na spotřebiteli, jak se zachová. Prodávající je povinen vystavit po uplatnění reklamace písemné potvrzení spotřebiteli, ve kterém je uvedeno, kdy a co bylo reklamováno a jaký způsob vyřízení požaduje spotřebitel, a posléze potvrzení o datu a vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Dnem následujícím po uplatnění reklamace začíná běžet třicetidenní lhůta, během které prodávající musí rozhodnout o vadě a popřípadě vadu napravit. Lhůta pro vyřízení reklamace však může být prodloužena, avšak jen po dohodě se spotřebitelem. Pokud lhůtu prodejce nedodrží, získává spotřebitel stejná práva, jakoby se jednalo o neodstranitelnou vadu. Což v praxi znamená, že spotřebitel má nárok na výměnu věci nebo vrácení peněz.

 

Na co pozor?

 

Existují některé praktiky prodávajících, které nejsou zdaleka v souladu s právním řádem. Byť již některé zde zmíněny jsou, raději drobná rekapitulace a přidání několika dalších závěrem.

  • Prodávající nemůže nijak dohodou s kupujícím upravovat délku záruční doby pod minimální délku stanovenou zákonem.

  • Prodávající musí reklamaci přijmout, nemůže spotřebitele nutit k uplatnění reklamace u distributora nebo výrobce.

  • Není nutné dodat zboží k reklamaci v původním obalu.

  • Není možné vyžadovat poplatky za vyřízení reklamace, zvláště neúspěšné.