Jak se nenechat při nakupování na internetu IV: nakupování v zahraničí

S rozšiřujícím se vlivem internetu a snižujícím se ostychem spotřebitelů se množí také nákupy v zahraničí. Lákadlem pro takové nákupy je pro domácí spotřebitele především cena nebo nedostupnost specifického zboží u domácích prodejců.

AA017977.jpg

Kde nakupovat?

 

Možností pro nákup v zahraničních ochodech přes internet je mnoho. Z nejznámějších lze jmenovat Ebay a Amazon. Tyto nám budou sloužit i jako vhodný příklad. Běžného spotřebitele pochopitelně zajímá především cena a volba vhodného zahraničního obchodu může ušetřit mnohá překvapení.

Nejdůležitějším rozlišením zde bude určení, zda jde o prodej zboží v rámci EU nebo nikoli.

Základním vodítkem nám bude pochopitelně koncovka internetové adresy. Oba výše zmíněné obchody se vyskytují v několika jazykových verzích např.

Ebay.com, amazon.com – USA, ebay.co.uk, amazon.co.uk – UK, ebay.eu – evropská unie

Dalším vodítkem jsou informace o prodejci uvedené na stránkách příslušného internetového obchodu. Zboží od prodejce ze Spojených států amerických se tak může vyskytovat i na evropské jazykové verzi, jelikož zasílá zboží do EU, jindy ovšem může mít v rámci EU pobočku, což pro spotřebitele již znamená značně výhodnější nákup pod ochranou předpisů Evropské unie.

 

Nakupování na internetu v EU

 

Při nákupu v rámci Evropské unie je spotřebitel chráněn přísnými předpisy pro prodávajícího a také neplatí žádné clo. Nákup v rámci EU je tedy značně výhodnější.

Daň

V rámci EU daň snížená/standardní, hradí se ve státě prodávajícího. Jako spotřebiteli tedy bude zahrnuta již v rámci ceny.

Clo

V rámci EU zboží ve volném oběhu nepodléhá celnímu dohledu.


Práva spotřebitele

 

Při nákupu v zahraničí spotřebitelé přicházejí o svá práva, nebo o značnou část své právní jistoty, jelikož často počítají s uplatněním stejných práv, jaká mají ve svém domovském státě především, co se týče odstoupení od smlouvy nebo reklamace. Tuto nejistotu se snaží odstranit nařízení č. 593/2008 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy označované jako nařízení „Řím I.“

Toto nařízení určuje, že rozhodným právem je právo nakupujícího spotřebitele, pokud:

1) Obchodník provozuje své profesionální nebo podnikatelské činnosti ve státě, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

2) Pokud se jakýmkoli způsobem taková činnost obchodníka na zemi obvyklého bydliště spotřebitele nebo na několik zemí včetně této zaměřuje.

Z těchto pravidel je tedy možné uplatnění tohoto nařízení i mimo státy Evropské unie. Pro tyto případy doporučujeme vyhledat odbornou právní radu.

Uplatnění právního řádu nakupujícího znamená pro domácího spotřebitele uplatnění českého občanského zákoníku včetně možnosti odstoupení od smlouvy a reklamace. Občanský zákoník provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, a stanovuje lhůtu pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu aj.

Strany si sice mohou zvolit rozhodné právo pro jejich závazek, nicméně minimálně stejné úrovně spotřebitelské ochrany, jakou poskytuje právní řád spotřebitelova bydliště.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží navíc stanovuje minimální podmínky pro všechny státy Evropské unie včetně minimální záruky na výrobky v délce dvou let.

 

Nakupování na internetu mimo EU

 

Při nákupu mimo státy Evropské unie, tedy například v USA, jsou spotřebitelská práva značně omezena.

Daň

Při nákupu v USA je daň rozdělena dle polohy kupujícího na městské, státní a federální daně. Daň tedy není v ceně obvykle uváděna, jelikož se uplatňuje individuálně. Zde vyvstává problém se zprostředkovatelskými službami, které za Vás nakoupí v USA na svůj účet a zboží Vám dopraví do České republiky. Poloha jejich pobočky v rámci Spojených států totiž může značně ovlivnit výslednou cenu zboží.

Od 1. dubna 2011 byl novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který implementoval Směrnici Rady 2009/132/ES, snížen limit pro osvobození DPH u zásilek ze zemí mimo EU, a to ze 150 EUR na současných 22 EUR. Dlužno říci, že Směrnicí je tento limit nastavený jako maximální.

Pokud cena zboží přesahuje limit pro osvobození od DPH, je DPH vypočteno z ceny zboží včetně přepravy.

Tedy v případě, že cena zásilky přesahuje 22 EUR, je nutno k ceně připočítat DPH ve výši 20% z hodnoty zboží.

Clo

Kromě nutnosti platit daň z přidané hodnoty je třeba při nákupu ze zemí, které nejsou členským státem Evropské unie, k ceně zásilky připočítat i clo.

Pokud je jasné, že jde o zboží, pokusí se celníci určit hodnotu zásilky. Tato hodnota může být uvedena například na balíčku, přiložené faktuře, jinak je určena na základě ceny obdobného zboží. Cena poštovní přepravy se pro výpočet cla nezapočítává, kurýrní ovšem ano.

Častou praxí při zasílání z portálů jako Ebay je uvádět na balíček „Gift,“ což obvykle vylučuje zásilku z kontroly, jelikož není považována za zboží. Jinou podobně častou praktikou je uvádět na obalu podstatně nižší cenu.

Limit pro osvobození od cla je 150 EUR. Na uhrazení cla je třeba připočítat 1- 10 % hodnoty zásilky.

Pro veškeré informace je dobré využít služeb české celní správy, která zveřejňuje závazné kurzy pro přepočty měn a také výši cla pro jednotlivé druhy zboží.

 

Práva spotřebitele

 

Mimo sporné možnosti aplikace Nařízení Řím I. v nečlenských zemích, záleží poskytovaná záruka a postup reklamace především na podmínkách uvedených v záručním listě, které se mohou velmi lišit. V problémech s uplatněním svých práv v těchto případech doporučujeme vyhledat odbornou právní radu.