Několik podstatných i legračních ustanovení cestovní smlouvy

Drtivá většina lidí nečte pojistné smlouvy či smlouvy o úvěru a pak jsou nemile překvapeni důsledky při neplnění sjednaných podmínek. Podobně tomu může být i v případě cestovní smlouvy. Jejím přečtením se lze vyhnout mnoha nepříjemnostem, které vám mohou zcela zbytečně zkazit dovolenou.

cestovani_02_rodina_u_vody.jpg
Štít a peníze
Hledáte výhodné POJIŠTĚNÍ?


S námi jej získáte

jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi chrání své zdraví a majetek v hodnotě

21 833 997 777Získejte v průměru o 50 % levnější pojištění
-

Náš návrh pojištění je bezplatný a nezávazný
-

 

 

 

Cestovní smlouva je právně upravena v občanském zákoníku a zákoně o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Cestovní smlouvou se cestovní kancelář zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu.

Cestovní kancelář vs. cestovní agentura

Provozovatel cestovní kanceláře (cestovní kancelář) je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. V rámci živnosti může cestovní kancelář rovněž:

a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu;

b) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání;

c) zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.);

d) zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván;

e) prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdnířády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Cestovní agentura

Podnikatel, který je oprávněn na základě ohlášení vázané živnosti provozovat činnost v obdobném rozsahu jako cestovní kancelář. Cestovní agentura zprostředkovává zájezdy cestovních kanceláří.

Cestovní agentura je povinna v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván a před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu.

Návrh cestovní smlouvy tedy předkládá cestovní kancelář zákazníkovi, který pak po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení.

Cestovní smlouva tak musí být písemná a obsahovat zákonem předepsané náležitosti. K těm patří označení smluvních stran, vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání a nedílnou součástí je uvedení ceny zájezdu. Pokud smlouva tyto náležitosti nebude obsahovat, bude považována za absolutně neplatnou.

Cestovní smlouva musí obsahovat i další náležitosti, jejichž absence ve smlouvě však již není spojena s absolutní neplatností smlouvy. Mezi tyto náležitosti patří například výše odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od smlouvy, polohu, kategorii a stupeň vybavení ubytování, druh a kategorii dopravního prostředku, údaje o trase cesty, způsob a rozsah stravování, apod.

Cestovní kancelář je povinna spolu s cestovní smlouvou předat zákazníkovi doklad o pojištění proti úpadku vystavený pojišťovnou. Cílem tohoto ustanovení je zabránit, aby zákazník přišel o své peníze v případě, že se cestovní kancelář dostane do úpadku.

V cestovní smlouvě lze také dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu. Ta však nesmí být zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Zvýšena však může být pouze v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo například letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.

Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Zákazník pak má právo rozhodnout se, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

TIP Cestovní pojištění lze uzavřít také prostřednictvím našeho serveru

Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit v podstatě kdykoli. Ovšem čím kratší dobu před zahájením zájezdu jej zruší, s tím vyšším storno poplatkem musí počítat. Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.

Přehled úsměvných ustanovení z podmínek cestovních smluv

  • Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. (EXIM Tours).
  • Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému obyvatelstvu. (EXIM Tours).
  • Vezměte, prosím, také na vědomí, že úroveň a rychlost služeb poskytovaných ve vašem ubytovacím zařízení odpovídá zvyklostem a mentalitě obyvatelstva dané země. (Alexandria)
  • Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. (EXIM Tours).
  • Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří ruší veřejný pořádek (slovně napadají jinou osobu, nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují, dělají schválnosti, atd.). (Alexandria)
  • K exotickým zemím patří i všudypřítomný hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. (EXIM Tours)
  • Přeprava dětských kočárků: v souladu s Přepravními podmínkami musí být přepravovaný kočárek v obalu. Obaly na kočárky se prodávají a jejich cena je rozhodně oproti ceně kočárku zanedbatelná. (Alexandria)
  • Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a pracovníky FIRO-tour je nezbytné oboustranné dodržovaní nejen etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vyloučeny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnosti (zejména § 11 občanského zákoníku) i ustanovením zákona o přestupcích (zejména § 49). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osobního jména atd. Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, urážka na cti, vyhrůžky újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že dojde k výskytu těchto nežádoucích projevů, FIRO-tour i zákazník mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. Výše popsané jednáni je považováno za podstatné porušeni cestovní smlouvy. (FIRO-tour)

Zpracováno Občanským sdružením spotřebitelů TEST v červnu 2011

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÉHO POJIŠTĚNÍ
Odeslat žádost
Máte dotaz k životnímu pojšitění?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz