Nepříjemnosti na cestách: ztráta osobních dokladů

Zahraniční dovolená je v současnosti pro řadu českých domácností nad rámec jejich finančních možností. Ti, co se pro ni rozhodnou, si ji pečlivě plánují během celého roku. Taková ztráta dokladů v cizím státě ji však dokáže pořádně zkomplikovat. Jak se v takovém případě zachovat?

img_261.jpg

Ztráta cestovního pasu

Pokud v zahraničí ztratíte cestovní pas, případně vám bude odcizen, neprodleně nahlaste jeho ztrátu nebo odcizení místní policii a požádejte ji o vydání potvrzení. Následně ztrátu oznamte zastupitelskému úřadu České republiky v místě pobytu. TIP: Seznam těchto zastupitelstev v jednotlivých zemích naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR v sekci Diplomatické mise. Před odjezdem na dovolenou si napište, raději na dvě místa i do mobilu, kontakt na ZÚ ČR nejbližší vašemu místu pobytu v zahraničí. Pokud v dané zemi není Česká republika  zastoupena, můžete se obrátit na zastupitelský úřad některého členského státu Evropské unie, který má v dané zemi zastoupení.

Na příslušném zastupitelském úřadě České republiky (dále ZÚ ČR) podejte žádost o vydání nového cestovního dokladu. Tím bude pravděpodobně „pouze“ náhradní cestovní doklad, tzv. cestovní průkaz, který vám ZÚ ČR vydá v co možná nejkratší době a zaplatíte za něj 400 korun. Cestovní průkaz slouží pouze k jednotlivé cestě a je územně a časově omezen účelem cesty. Využijete jej tedy pouze pro návrat do České republiky.

Za účelem vydání cestovního průkazu musíte:
 • předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR);
 • čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdržíte na ZÚ ČR;
 • předložit doklad totožnosti (máte-li jej), není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky (máte-li jej). Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.
TIP: Je vhodné pořídit si před odjezdem na dovolenou kopie (klidně postačí na domácí tiskárně bez notářského ověření) cestovních dokladů, ať už cestovního pasu nebo občanského průkazu a uložit je na jiné místo, než doklady.

Můžete podat i žádost o vydání cestovního pasu. ZÚ ČR však cestovní pasy nevydávají, pouze přijímají žádosti o jeho vydání, které pak zasílají k vyřízení příslušným obecním úřadům do České republiky. Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě České republiky, činí 120 dnů; u pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů činí 60 dnů.

Za vydání biometrického cestovního pasu platí na ZÚ ČR občané starší 15 let 1 600 Kč a občané mladší 15 let 1 100 Kč. Za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji platí občané starší 15 let 1 200 Kč, občané mladší 15 let 400 Kč.

O vydání cestovního pasu na ZÚ ČR tak budou žádat zpravidla jen ti občané České republiky, kteří se v zahraničí zdržují trvale nebo dlouhodobě. Běžný turista požádá o vydání cestovního průkazu.


O vydání nového občanského průkazu v zahraničí nelze zažádat

Pokud jste k cestě do zahraničí použili jako cestovní doklad občanský průkaz a nemáte u sebe „v záloze“ cestovní pas, bude vám při ztrátě občanského průkazu vydán výše zmíněný cestovní průkaz.

V zahraničí totiž nelze o vydání nového občanského průkazu požádat. Za vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený či odcizený zaplatíte v Česku 100 korun. Občanský průkaz vám bude vydán do 30 dnů od podání žádosti.

Postup při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu v zahraničí je obdobný jako u cestovního pasu. Skutečnost nahlásíte místní policii, která o ztrátě či odcizení vydá potvrzení. Následně je nutné nahlášení na ZÚ ČR, případně ZÚ jiného státu EU.

Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonného zástupce. Převzetí cestovního dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno. Cestovní průkaz lze ve výjimečných případech stanovených zákonem zaslat oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou. 

Nový řidičský průkaz vám vydají až doma

Ztráta či odcizení řidičského průkazu v zahraničí se řeší neprodleným ohlášením místnímu oddělení policie, která o této skutečnosti vydá potvrzení. Následně je vhodné, ale ne povinné, nahlášení na ZÚ ČR v dané zemi.

V zahraničí nelze zažádat o vydání nového řidičského průkazu. Spolu s protokolem o nahlášení ztráty nebo odcizení od místní policie o něj požádáte až v České republice. Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů. Správní poplatek činí 50 korun, v případě žádosti o expresní vydání průkazu činí správní poplatek 500 korun.

Náhradní průkaz pojištěnce vám odfaxují

Centrum mezistátních úhrad (CMU)

Jedná se o styčný orgán České republiky pro oblast zdravotní péče. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům.

Vzniklo v roce 2001 na základě výzvy k založení a následného pověření ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. CMU je sdružením právnických osob - zdravotních pojišťoven. CMU je jedinou institucí, sdružující všechny české veřejné zdravotní pojišťovny.

Kontakt: info@cmu.cz, tel. 236 033 411

O ztrátě průkazu pojištěnce informujte svou zdravotní pojišťovnu, nejlépe územní pracoviště, kde jste registrováni. TIP: Opět si před odjezdem na dovolenou zapište a uložte na několik míst kontakt na vaši zdravotní pojišťovnu. Ta vám po ověření rodného čísla odfaxuje náhradní doklad. O zaslání potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění můžete požádat sami nebo v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Pomoci vám může i Centrum mezistátních úhrad, které je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče.

Jakou pomoc lze od úřadů v zahraničí očekávat

 • vystavení cestovního průkazu při ztrátě cestovního dokladu;
 • poskytnutí informací, příp. pomoci při obstarání finančních prostředků;
 • informování příbuzných při nehodách a úmrtích (v případě, že byly zastupitelskému úřadu ohlášeny);
 • poskytování kontaktních údajů pro nezávislý výběr lékařů, zdravotnických zařízení, advokátů, tlumočníků;
 • pomoc při repatriaci nemocných, zraněných nebo zemřelých;
 • v případě omezení osobní svobody předávání informací příbuzným, zprostředkování právního zástupce na náklady zatčených osob;
 • pomoc při zajišťování návštěv uvězněných osob (v případě, že omezení svobody bylo zastupitelskému úřadu ohlášeno);
 • pozorňování místních orgánů na zjevná porušování práv našich občanů;
 • podnět k pátrání po pohřešovaných;
 • zprostředkování naléhavých informací postiženým nebo jejich příbuzným;
 • zajištění ochrany nezletilých dětí, které se nacházejí v zahraničí bez doprovodu;

Co naopak český zastupitelský úřad udělat nemůže

 • platit účty za hotelové a jiné služby, pokuty, poplatky za pobyt v nemocnici a kauce při omezení osobní svobody;
 • financovat další pobyt v zahraničí při ztrátě finančních prostředků;
 • vykonávat činnosti, které mají v náplni práce komerční instituce, jako jsou banky, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, advokáti, tlumočníci a detektivní kanceláře;
 • vykonávat činnosti poštovního či pracovního úřadu;
 • poskytovat pomoc při obstarání víza cizího státu a zaručit vstup na území cizího státu, pokud občan nemá platný pas, resp. vízum;
 • garantovat lepší péči v nemocnicích či zacházení ve věznicích, než je místní standard;
 • provádět vyšetřování protiprávního jednání, zasahovat do probíhajících soudních řízení a vyvíjet činnost jako obhájce u soudu;
 • přebírat náklady pátrací nebo záchranné akce a náklady repatriace zemřelých do vlasti nebo náklady pohřbu v místě;