Prodali jste v roce 2016 cenné papíry? Jak na daně?

22.12.2016 | Petr Gola | Daně a stát
Podívejme se v praktických příkladech, kdy se z příjmů z prodeje cenných papírů platí daň z příjmu fyzických osob a kdy nikoliv. Pokud se příjem zdaňuje, tak musí i zaměstnanec podat daňové přiznání.
ING_33594_166534.jpg

Příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 tisíc Kč. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí z prodeje nebo převodu cenných papírů nikdy, bez ohledu na dosažený příjem nebo zisk.

 

Praktický příklad 1)

Zaměstnankyně Nováková měla mimo svoji hrubou mzdu během roku 2016 ještě příjem z převodu cenných papírů ve výši 45 000 Kč. Protože je roční příjem zaměstnankyně do limitu, tak je od daně z příjmu osvobozen. Za paní Novákovou může tedy roční daňové povinnosti vyřídit její zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec Pokorný prodá po roce cenné papíry, příjem z prodeje je 110 000 Kč a zisk z prodeje 29 000 Kč. Pan Pokorný bude muset příjem zdanit, neboť příjem z prodeje je nad limit (posuzuje se příjem a nikoliv zisk). Daňový základ dle § 10 bude tedy 29 000 Kč. Pan Pokorný si bude muset sám podat daňové přiznání a od zaměstnavatele bude potřebovat k vyplnění daňového přiznání "potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016".

Od daně z příjmu fyzických osob je dále osvobozen příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu tří let a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu tří let. Daňové osvobození není přitom možné uplatnit např. na příjem, který plyne z budoucího úplatného převodu cenného papíru, uskutečněného v době do tří let od nabytí nebo příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku.

 

Praktický příklad 3)

Živnostník Kučera prodal v roce 2016 cenné papíry po necelých dvou letech, příjem činil 195 tisíc Kč, zisk z prodeje cenných papírů je 45 000 Kč. Živnostník Kučera bude muset v daňovém přiznání zdanit i příjmy z prodeje cenných papírů. Živnostník Kučera bude muset vyplnit přílohy č. 1 a č. 2 daňového přiznání.

 

Když nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak příjem z prodeje cenných papírů je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. U ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu přitom platí, že základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.

Praktický příklad 4)

Podnikatelka Malá měla v roce 2016 mimo hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 543 900 Kč ještě ztrátu z prodeje cenných papírů ve výši 31 200 Kč. Paní Malá si v daňovém přiznání nemůže snížit celkový základ daně o ztrátu z prodeje cenných papírů. Základ daně dle § 10 zákona o dani z příjmu nemůže být záporný.

 

Praktický příklad 5)

Zaměstnanec Černý měl v roce 2016 mimo příjmy ze zaměstnání ještě zisk z prodeje CP A ve výši 42 000 Kč a ztrátu z prodeje CP B ve výši 8 000 Kč. Základem daně z příjmu dle § 10 zákona o dani z příjmu v případě pana Černého bude částka 34 000 Kč (42 000 Kč - 8 000 Kč). Protože se jedná o stejný druh příjmů, tak může pan Černý kompenzovat ztrátu z prodeje jednoho CP vůči zisku z prodeje druhého CP během jednoho kalendářního roku. Pan Černý si bude muset sám podat daňové přiznání za rok 2016.