Saudská Vize

30.08.2016 | Mark Mobius | Investování

Kdykoliv zavítám do nové země, přečtu si místní tisk, abych si udělal představu o tom, co jí trápí. V případě Saudské Arábie bylo jasné, že jedním z hlavních, ne-li největších problémů, jsou ceny ropy a jejich dopad na ekonomiku. S postupným pádem cen z výšin v roce 2014 tlak na finanční zdraví země rostl. Dlouhodobě nízké ceny ropy se negativně projevily v rozvahách firem i Saudské Arábie, důsledkem čehož ratingové agentury snížily její úvěrové hodnocení...

img_208.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

V květnu jsem se zúčastnil konference Euromoney pořádané v Rijádu pod záštitou Ministerstva financí za podpory Ministerstva ekonomiky a plánování a Úřadu pro kapitálový trh. Vedoucí představitelé se zde zabývali problematikou reforem trhu a ekonomiky, jejichž cílem je přitáhnout do země zahraniční investice v řádech miliard dolarů. Měl jsem tu čest na konferenci vystoupit a hovořit o nutnosti reforem a pozitivních očekáváních ohledně budoucnosti jejích kapitálových trhů. Ministr financí se nechal slyšet, že navzdory nelehkým podmínkám, ve kterých se světová ekonomika nachází, probíhají v Saudské Arábii četné strukturální reformy, a že finanční situace království je stabilní. Přesto však finance země vlivem nízkých cen ropy trpí, což vedlo k nemalým škrtům v rozpočtu a reformě energetických dotací. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat a navrhované řešení přišlo v podobě čtyř čísel – 2030. Na jaře tohoto roku oznámil saudský princ Mohamed Vizi 2030, jejímž cílem je v příštích 14 letech transformovat ekonomiku tak, aby se snížila její závislost na ropě.

Vize neboli plán, se skládá ze tří částí – „Živá společnost“, „Prospívající ekonomika“ a „Ambiciózní národ“. Každá z oblastí poté dále rozvíjí způsob, jakým by bylo možné posunout Saudskou Arábii směrem k více diverzifikované ekonomice. Zároveň s odhalením Vize veřejnosti oznámil saudský princ plán ukončit závislost země na ropě v horizontu pouhých čtyř let. Podobně ambiciózní plán nemá v historii Saudské Arábie obdoby. Klíčovou myšlenkou je bleskové rozvinutí soukromého sektoru a sektoru služeb tak, aby země do roku 2030 mohla „žít bez ropy“. Tisková i sociální média však dlouhodobě poukazují na starší problémy, včetně pozastavených projektů. Nově navrhovaný program si tyto problémy uvědomuje a počítá se založením úřadu, jenž bude mít správu různých projektů na starost.

Mezi cíle Vize 2030 patří zvýšení podílu soukromého sektoru na ekonomice země v příštích 14 letech ze 45% na 60% a snížení nezaměstnanosti ze současných 12% na 7%.

Autorita třicetiletého syna krále Salmána je pověstná a v poslední době přijal některá velmi důležitá rozhodnutí. Je ale pravděpodobné, že část královské i kněžské elity s ním nebude ve všem souhlasit, protože Saudská Arábie je poměrně konzervativní. Někteří se dokonce zamýšlejí nad tím, zdali je plánovaný rozsah transformace v zemi, jež se o své obyvatele stará od narození až do smrti, vůbec možný. Polovina státního rozpočtu je vyhrazena na platy veřejného sektoru a proto by přesunutí pouze části těchto nákladů na soukromý sektor státní kase velmi ulevilo. Jenomže tyto nově vzniklé podniky by se mohly jednoduše rozhodnout nesmyslně velký počet zaměstnanců snížit, což by se jim zcela jistě nelíbilo. Například v sousedním Kuvajtu vyrazili zaměstnanci ropných firem stávkovat proti poměrně mírným reformám, protože se báli, že povedou ke snížení platů a krácení benefitů. Vize 2030 a zmiňované problémy pochopitelně vyvolaly velkou odezvu, ale mezi zúčastněnými převládalo nadšení.

Reforma trhů zlepší jejich přístupnost

Investujeme po celém světě, a proto nás reformy trhů vždy velmi zajímají. Úřad pro kapitálový trh v Saudské Arábii souhlasil provést některé změny týkající se zahraničních investic, jejichž cílem je zpřístupnění kapitálového trhu země v rámci plánu na diverzifikaci ekonomiky. V minulosti totiž neměli cizinci možnost investovat na trhu přímo, ale museli využívat účastnické cenné papíry. Přístup na trh částečně zlepšil program kvalifikovaného zahraničního investora (QFI), jenž těmto investorům umožňuje investovat za podmínky, že mají aktiva ve výši nejméně jedné miliardy USD (sníženo z původně 5 miliard USD). Větší zájem by mělo také přinést zvýšení maximálního zahraničního podílu ve firmě z 5% na 10%.

Další z reforem prodloužila dobu na vypořádávání obchodů z T+0 na T+2, což znamená, že k vypořádání obchodu (T) nyní nemusí dojít ve stejný den (0), ale do dvou dnů (2) od jeho uzavření.  Vypořádat obchod v den jeho uzavření je pro zahraniční investory využívající depozitáře téměř nemožné a zmíněná reforma by proto měla umožnit jejich větší zapojení. Jiná reforma zase ruší požadavky na předfinancování, které je nevýhodné pro ty zahraniční investory, jež si nemohou dovolit držet peníze v cizí zemi a čekat, až se jim nějaký obchod naskytne. Do budoucna se plánuje zavést i odpovídající systém dodání vůči platbě (DVP), protože ty se v současné době nerealizují zároveň a hrozí zde tak riziko, že jedna ze stran nesplní svou část dohody.

Tyto změny hodnotíme kladně a navíc jsou v souladu s postupným otevíráním se trhu širší investorské obci. Dávají také lepší představu o budoucím možném zahrnutí Saudské Arábie do indexu MSCI Emerging Markets, což bude vzhledem k velikosti saudského trhu, s tržní kapitalizací přesahující 380 miliard USD, transformující nejen pro samotný index, ale i pro rozvíjející se trhy jako takové. Denní likvidita saudských akcií je vysoká, a pokud dojde k zapsání akcií dalších firem, zájem zahraničních investorů nepochybně dále poroste.

Jako součást širšího plánu na přeměnu ekonomiky v rámci Vize 2030 se nemalé pozornosti dočkalo ohlášení možného prodeje akcií státní ropné společnosti, jež patří mezi největší na světě. Přestože bude podle prince Mohameda k mání méně než 5% akcií (možná už dokonce počátkem roku 2017), bude se pravděpodobně jednat o jednu z největších veřejně obchodovaných společností světa a krátkodobý příliv hotovosti pocítí i saudský rozpočet, který na rok 2016 plánuje hospodařit se schodkem 87 miliard USD.

Díky tomu vzrostly i naděje na další privatizace, protože podle slov prince Mohameda se vláda nyní nachází v procesu zvažování dalších sektorů vhodných pro privatizaci, včetně státem provozovaných nemocnic, jež by byly zaštítěny holdingovou společností a nabídnuty pomocí první veřejné nabídky akcií (IPO) jako součást plánu na transformaci ministerstva zdravotnictví z poskytovatele zdravotní péče na regulátora tohoto odvětví a zbavení se nemocničních aktiv. Jako možný kandidát na IPO se jeví i státní společnost zabývající se zpracováním a skladováním mouky a obilí.

Někteří saudští představitelé si však kladou otázku, zdali je správné privatizovat státní firmy v období nízkých cen ropy, kdy jsou jejich valuace pravděpodobně daleko nižší, než tomu bylo v dobách, kdy se ropa prodávala za 100 dolarů za barel. Jiní mají naopak obavy z toho, že by privatizace mohla vést ke „kamarádskému kapitalismu“, kdy by byli státní šampioni levně prodávání velkým investorům. Podobné obavy ale princ Mohamed vyvrátil tvrzením, že IPO přispějí k rozdělení bohatství ve společnosti a poukázal na to, že během posledních deseti let byly státní společnosti zapisovány na burzu s nízkými valuacemi, aby si je i méně movití Saudové mohli koupit.

Samotná Vize pochopitelně nemůže vyřešit všechny problémy v zemi, například jako když se musel osobně angažovat ministr práce po tom, co dělníci pracující na rozšíření letiště Krále Abdulazize v Džiddě nedostávali zaplaceno. Ti na protest proti takovému jednání nechali shořet několik firemních autobusů. Ve snaze zmírnit deficit rozpočtu bylo nařízeno ministerstvům snížit výdaje minimálně o 5% a opožděné platby firmám vedly k problémům s cash flow a nepokojům zaměstnanců v zemi, kde jsou demonstrace zakázány. Podstatné jsou i problémy týkající se pracovníků ze zahraničí, kteří představují okolo 20-30% celkové populace, z nichž nejvíce pochází z Pákistánu a Indie. Naštěstí je však součástí Vize i systém zelených karet, jenž se snaží problémy spojené s pracovní migrací řešit. Můžeme proto usuzovat, že vláda si je situace vědoma a snaží se ji řešit.

Další z článků, které jsem četl, mně upozornil na jiný problém – množství žalob a sporů mezi vlastníky nemovitostí a jejich nájemci. Titulek hlásal: „Devadesát procent pronájmů je nelegálních“, což se mi zdálo zarážející. Vláda plánuje zavedení elektronického systému, jenž bude všechny pronájmy s cílem identifikovat neplatiče sledovat a disponuje již jednotnou standardizovanou nájemní smlouvou a elektronickým platebním systémem. Jedná se však pouze o část velkých změn chystaných ve věci vlastnictví pozemků, zejména potom ve velkých městech, kde se nachází rozsáhlé plochy nevyužité půdy, zatímco se země potýká s nedostatkem bytových prostor. Bohatí podnikatelé a mnozí členové královské rodiny vlastnili půdu, o kterou se nijak nestarali, dokud nebyl zaveden postih za její nevyužívání. Jako dodatečnou motivaci se nyní vláda chystá zavést daň z majetku, od které očekává, že povede k většímu stupni využívání půdy a tím snad i k většímu nárůstu počtu obytných projektů.

Saudská Arábie se mění. Na konferenci jsem si všiml saudských žen, které neměly hlavu zahalenou a navíc byly oblečené podle západního stylu. Největším překvapením pro mě ale bylo, když jsem v obchodním centru vedle svého hotelu uviděl obchod s ženským spodním prádlem, kde byli obsluhujícími pouze muži. Zdá se také, že ženy postupně získávají větší práva. Král Abdaláh v roce 2011 oznámil, že Saudky získají právo volit a být voleny do místních samospráv, pokud s tím bude jejich mužský opatrovník souhlasit. Nakonec, v roce 2015, se práva volit konečně dočkaly.

Když jsem se vracel z letiště v Rijádu, všiml jsem si rozsáhlého území s mnoha působivými budovami, o nichž jsem se dozvěděl, že se jedná o novou univerzitu pro ženy. I přes kroky vedoucí k některým reformám systému vzdělávání, zůstávají v Saudské Arábii přísné náboženské tradice součástí každodenního života, obzvláště potom v oblasti vzdělávání. Nelze přehlížet ani problematiku extremismu, avšak ta je velmi složitá a její studium vyžaduje mnoho času a úsilí.

Až zavítám do Saudské Arábie příště, doufám, že budu mít možnost vyjet z hlavního města a navštívit i další významná místa, nejen proto, abych se dozvěděl, jak se v Saudské Arábii různým vrstvám obyvatelstva žije, ale také proto, abych se více dozvěděl o odvětvích a průmyslu mimo energetiku.

Z našeho pohledu nabízí Saudská Arábie investorům mnoho zajímavých příležitostí, a pokud její expanzivní plán uspěje, ekonomický růst by se mohl vydat různými směry nehledě na to, budou-li ceny ropy nízké nebo vysoké.

 

Článek v originálím znění naleznete ZDE.

Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz