Spotřebitelský úvěr podle nového zákona - I. část

Od začátku letošního roku začal platit nový Zákon o spotřebitelském úvěru, jehož cílem je především posílení práv spotřebitele. Klienti tak budou moci odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dnů od jejího uzavření, na druhou stranu budou zahlceni všemožnými informacemi, které jim budou předkládat poskytovatelé úvěrů.

justice_02_kladivo.jpg

Spotřebitelský úvěr podle nového zákona - I. část


Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru platný od 1. ledna 2011 nahradil zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který již neodpovídal současnému vývoji nabízených úvěrových produktů.

Nový zákon do českého právního řádu převádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Jeho cílem je podle ministerstva financí „dosažení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, a tím i posílení důvěry a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů". V novém zákoně tak byla spotřebiteli přidělena nová práva a poskytovatelům úvěrů nové povinnosti.

Definice spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je v zákoně obecně vymezen jako odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytnuta nebo přislíbena spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem (dále v textu jako poskytovatel). Zákon se vztahuje na běžné spotřebitelské úvěry v rozmezí od 5 tisíc korun do 1,88 milionu korun. Nevztahuje se však na hypoteční úvěry, operativní leasing (leasing, u kterého nedochází k odkupu pronajaté věci), bezúročné půjčky a úvěry, zaměstnanecké půjčky a úvěry, některé úvěry poskytované obchodníkem s cennými papíry, apod. (kompletní výčet výjimek je uveden v § 2 zákona).

Povinnosti poskytovatele

Nový zákon značně zvyšuje informační povinnost poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, a to jak před uzavřením smlouvy, tak při jejím uzavření, i v průběhu smluvního vztahu.

V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru je věřitel povinen na trvalém nosiči dat (například papír, disketa, CD či DVD nosič) poskytnout spotřebiteli informace o:

 • druhu spotřebitelského úvěru,
 • celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání,
 • době trvání spotřebitelského úvěru,
 • výpůjční úrokové sazbě,
 • celkové částce splatné spotřebitelem a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr,
 • výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést,
 • poplatcích za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné,
 • stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení spotřebitele,
 • případném požadovaném zajištění,
 • právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
 • právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru,
 • a jiné (výčet povinností obsahuje příloha č. 2 zákona o spotřebitelském úvěru).

Otázkou zůstává, co lze považovat za „dostatečný předstih před uzavřením smlouvy." Tento pojem zákon blíže nespecifikuje, ale v některých případech lze připustit, že poskytnutí předsmluvních informací a samotné uzavření smlouvy proběhne v rámci jednoho jednání. Poskytovatel spotřebního úvěru může ke splnění této informační povinnosti použít formulář uvedený v příloze zákona.

Poskytovatel však musí spotřebiteli dané informace nejen poskytnout, ale i náležitě vysvětlit. A to tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Součástí „vysvětlování" by měly být i informace o důsledcích prodlení.

Poskytovatel je také povinen spotřebiteli na požádání bezplatně poskytnout kopii návrhu smlouvy. Tuto povinnost však věřitel nemá, pokud v daném okamžiku není ochoten spotřebiteli úvěr poskytnout.

Zajímavost: Pokud je v reklamě na spotřebitelský úvěr uveden jakýkoliv údaj o nákladech (údaj o výši úrokové sazby nebo o poplatcích, nikoliv však už prohlášení o tom, že se jedná o nejlepší úvěr na trhu.), musí tato reklama jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu obsahovat informace o roční procentní sazbě nákladů (RPSN), výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání spotřebitelského úvěru, atd.
Komentář PN.cz: Reklam na spotřebitelské úvěry, které by lákaly na konkrétní úrokovou sazbu, zřejmě výrazně ubude. Poznámka s požadovanými informacemi napsaná nečitelně malým písmem dole na obrazovce by zřejmě podmínku jasného, výstižného a zřetelného způsobu nesplnila. Nejspíše se tedy z reklamy budeme dozvídat jenom to, že se jedná o nejlepší úvěr. Ale který z těch všech reklamových je nejlepší pro nás, musíme zjistit sami nebo si nechat poradit od nezávislého finančního konzultanta.


Poskytovatel má také povinnost prokázat, že před poskytnutím úvěru s odbornou péčí posoudil schopnost klienta splácet. Toto opatření bylo zavedeno zejména v důsledku nemorálního jednání nebankovních subjektů, které byly ochotny poskytnout úvěr i již výrazně zadluženému klientovi a pomohly mu tak vklouznout do dluhové pasti.

„Především nebankovní instituce využívají řadu postupů, které jsou minimálně v rozporu s dobrými mravy. Veškeré úkony související s vyřizováním a posuzováním žádosti o úvěr jsou u většiny společností tohoto typu zpoplatněny nemalými částkami. Smluvní podmínky jsou často velmi nevýhodné a za jakékoliv porušení smlouvy jsou stanoveny vysoké sankce", vysvětlil situaci na trhu ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický.

Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí mít písemnou formu a poskytovatel je povinen v ní uvést požadované informace (uvedeny jsou v příloze č. 3 zákona). Pokud smlouva nemá písemnou formu nebo poskytovatel úvěru neuvede všechny předepsané náležitosti, nestává se smlouva neplatnou.

Neobsahuje-li však smlouva předepsané informace a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, úročí se spotřebitelský úvěr pouze ve výši diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou platné v době uzavření smlouvy (v současné době 0,25 %), a to od počátku. Ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr se pak stávají neplatnými.

Neuvedením informací se také prodlužuje 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy, a to o období od uzavření smlouvy až do poskytnutí těchto informací. Lhůta pro odstoupení tedy skončí až 14 dní po jejich náležitém poskytnutí.

Informační povinnosti poskytovatele spotřebitelských úvěrů však ani podpisem smlouvy nekončí. V průběhu trvání smlouvy musí především v listinné podobě (nebo na jiném trvalém nosiči dat) spotřebitele informovat o každé změně výpůjční úrokové sazby, a to v přiměřeném předstihu před tím, než tato úroková sazba vstoupí v platnost. V opačném případě nebude změna účinná. Součástí informace o změně úrokové sazby by měla být také informace o výši splátek po úpravě sazby a četnost těchto splátek.

„Zákon o spotřebitelském úvěru sice z důvodu povinné harmonizace s právem EU přináší spotřebitelům vyšší ochranu při uzavírání spotřebitelských úvěrových smluv, zároveň ovšem uložením nových a často spíše zbytečných informačních povinností uvalí například na banky mnohem větší byrokratickou zátěž, což může velmi pravděpodobně vést k jistému zdražení jejich služeb," komentuje nový zákon o spotřebitelském úvěru Martin Šubrt z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. „Banky zde trochu doplatily na některé nebankovní subjekty, proti nimž je zákon namířen především a jejichž praktiky při poskytování úvěrů představují v Česku palčivý problém," doplnil Šubrt.

Sankce za nedodržení povinností

Za porušení vybraných ustanovení stanovuje zákon řadu správních deliktů. Za tyto správní delikty je možné uložit pokuty až do výše pěti milionů korun.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem vykonává Česká národní banka v případě poskytovatelů z bankovního sektoru, a Česká obchodní inspekce v případě poskytovatelů z nebankovního sektoru.

Ve druhé části článku Spotřebitelský úvěr podle nového zákona se budeme věnovat právům spotřebitele.

Pokud potřebujete spotřebitelský úvěr, nebo si s něčím v této oblasti nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.