Úvěr není půjčka, půjčka není výpůjčka!

Půjčka ihned, úvěr na cokoliv, půjčka bez potvrzení příjmů, úvěr do 24 hodin, půjčka bez registru, bankovní úvěr, nebankovní půjčka, účelový úvěr, hotovostní půjčka, kdo se v tom má vyznat? Rozdíly hledejte v zákonech. V bance vám většinou poskytnou úvěr, kamarádovi nejspíš půjčíte.

penize_05_papirova_eura.jpg

Smlouva o úvěru je upravena v § 497 a dalších Obchodního zákoníku, smlouvu o půjčce řeší § 657 a 658 Občanského zákoníku. I přesto mohou smlouvu o úvěru sjednat fyzické osoby a podnikatelé podepsat smlouvu o půjčce. Zatímco však úvěrová smlouva vzniká již samotným závazkem věřitele poskytnout peněžní prostředky dlužníkovi, tak vznik smlouvy o půjčce předpokládá nejen dohodu stran, ale i skutečné předání předmětu smlouvy dlužníkovi.

Smlouva o úvěru nevyžaduje písemnou formu. Je-li však součástí smlouvy o úvěru ujednání, pro které zákon písemnou formu vyžaduje, například smluvní pokuta nebo povinnost zastavit nemovitost, musí být takové ujednání písemné. Smlouva o spotřebitelském úvěru však musí být vždy písemná. Ani u smlouvy o půjčce není vyžadována písemná forma, v praxi mívá velmi často podobu pouze ústní. Písemnou smlouvou však lze předejít mnoha komplikacím, zejména při dokazování existence dluhu.

V případě úvěru musíte platit úroky vždy

Závazek platit úroky je splatný spolu se závazkem vrátit poskytnuté peněžní prostředky. Jestliže se smluvní strany domluvily na vrácení peněžních prostředků v období delším než rok, jsou úroky splatné koncem každého kalendářního roku. Splácí-li dlužník peněžní prostředky ve splátkách, jsou v den splatnosti každé splátky splatné i úroky z této splátky.

Dlužník je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky ve sjednané lhůtě. Pokud lhůta splatnosti není stanovena, tak do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o jejich vrácení věřitelem požádán. Dlužník samozřejmě může vrátit poskytnuté peněžní prostředky i před lhůtou stanovenou ve smlouvě. Úroky je však povinen zaplatit jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

Je-li dlužník v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, je věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky.

Je-li poskytování úvěrů předmětem podnikání věřitele, může požadovat za sjednání závazku úplatu. Z tohoto pohledu se pak nelze divit bankám, že si nechávají za poskytnutí úvěru zaplatit nemalé poplatky. Vždyť jim to povoluje přímo zákon.

Ve smlouvě o úvěru se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky. Na druhé straně se dlužník zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Z toho plyne, že předmětem smlouvy o úvěru mohou být pouze peněžní prostředky, nikoliv věci, jak je tomu u smlouvy o půjčce, a závazek platit úroky musí být sjednán vždy. V případě, že závazek o placení úroků nebude sjednán, bude se jednat o smlouvu o půjčce, ta totiž může být i bezúplatná.

Byla-li mezi smluvními stranami sjednána konkrétní výše úroků, platí je dlužník ve sjednané výši. Pokud nebyla výše úroků sjednána, dlužník je platí v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona. Dlužník je pak tedy povinen platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Jestliže strany sjednají úroky vyšší než přípustné, je dlužník povinen platit úroky ve výši nejvýše přípustné.

Pokud bylo ve smlouvě ujednáno, že úvěr lze použít pouze k určitému účelu, může věřitel omezit poskytnutí peněžních prostředků pouze na plnění závazků dlužníka převzatých v souvislosti s tímto účelem. Pokud dlužník použije prostředky k jinému účelu, je věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil bez zbytečného odkladu použité a nevrácené prostředky s úroky.

Z tohoto ustanovení plyne, že ze smlouvy o úvěru lze poskytnout plnění i třetím osobám. Peněžní prostředky jsou tak věřitelem poskytnuty například na úhradu dlužníkových faktur, aniž by peníze dlužník osobně obdržel. To v případě smlouvy o půjčce nelze, předmět smlouvy o půjčce může být poskytnut pouze dlužníkovi nebo jeho zástupci.

Smlouvou o půjčce nemusíte půjčit jenom peníze

Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, nejčastěji peníze. Předmětem půjčky však nemusí být jen peníze, ale jakýkoli majetek. Na druhé straně, dlužník se ve smlouvě zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Odměna za půjčení věci nebo peněz může nebo nemusí být sjednána. Při půjčce peněžité lze dohodnout úroky, není to však povinností. Při půjčce nepeněžité lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství věcí nebo věcí lepší jakosti, zpravidla téhož druhu.

Tabulka 1: Hlavní rozdíly mezi smlouvou o půjčce a smlouvou o úvěru 

  Smlouva o půjčce Smlouva o úvěru
Právní úprava Občanský zákoník, § 657 a § 658 Obchodní zákoník, § 497 až § 507
Předmět smlouvy Druhově určené věci, zejména peníze Pouze peněžní prostředky
Vznik smlouvy Až předáním předmětu půjčky Již dohodou o vniku závazku
Úroky Mohou být sjednány, ale nemusí Jsou sjednány vždy
Plnění Lze poskytnout pouze dlužníkovi nebo jeho zástupci Lze poskytnout ve prospěch dlužníka i třetím osobám

 

Druhově určená věc může být libovolně nahrazena jinou věcí stejného druhu (mouka, mléko, obilí, peníze), kdežto speciálně určená věc je jedinečná (konkrétní socha či obraz, automobil, byt) a má význam pouze v tomto unikátním provedení.

Pokud by předmětem smlouvy byla věc určená individuálně, specificky a ne druhově, nebude se již jednat o půjčku, ale o výpůjčku nebo o nájem. V případě výpůjčky je věc poskytována bezplatně, bezúročně, kdežto u nájmu je sjednána úplata.