Ochrana osobních údajů

Uživatel své případné osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně v rozsahu uvedeném v této sekci správci a zpracovateli údajů - společnosti Broker Consulting a.s., IČ 25221736, sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, zapsané v OR vedeném KS v Plzni oddíl B, vložka 1121. Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň zájemce uděluje správci údajů na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování (i) pro plnění zákonných povinností správce, (ii) pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., (iii) pro marketingové obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů klientům.


Uživatel souhlasí s tím, aby jím případně poskytnuté osobní údaje byly Provozovatelem poskytnuty subjektům, které jsou vůči Provozovateli v právním postavení propojených osob, a spolupracovníkům Provozovatele a s ním propojených osob, které pro něj vykonávají činnost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, jakož i obchodním partnerům Provozovatele, kterými jsou zejména pojišťovny, stavební spořitelny, banky, penzijní a investiční fondy a investiční společnosti, jejichž finanční produkty Provozovatel nabízí, jakož i dalším správcům či zpracovatelům osobních údajů. 
Dále ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, uživatel uděluje Provozovateli výslovný souhlas se zasíláním novinek, marketingových materiálů, informací a obchodních nabídek z oblasti finanční formou elektronické pošty ze strany Provozovatele. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.


Uživatel prohlašuje, že veškerá poučení, poskytnuté informace, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a nakládání s nimi, jakož i veškeré další informace, sdělení a udělená oprávnění jsou platná a účinná. Klient svým souhlasem s těmito Pravidla vyjadřuje s těmito svůj souhlas a potvrzuje, že se s nimi v plném rozsahu seznámil, těmto rozumí a souhlasí s nimi.


Uživatelé registrující se do služeb zdarma poskytují v souvislosti s registrací údaj o kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail). Uživatelé požadující osobní konzultaci a účastníci věrnostního programu OK Trip poskytují v souvislosti s registrací údaj o jméně a příjmení uživatele, kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail), číslo mobilního telefonu a adresu (dále jen "Údaje"). Provozovatel je oprávněn evidovat Údaje zadané uživatelem. 
Pokud při užívání stránek Portálu poskytne uživatel Provozovateli Údaje, nebude Provozovatel tyto Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Pravidly, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele.
Pokud se uživatel pohybuje na stránkách Portálu, dochází ke sledování pohybu uživatele po stránkách Portálu včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače uživatele, čehož si je uživatel vědom a s čímž souhlasí.
Pokud se Uživatel pohybuje v části stránek Portálu, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá uživatelem použita pro identifikaci čerpaných služeb.


V případě Registrovaného přístupu má Provozovatel právo používat Údaje poskytnuté v této souvislosti uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing společnostmi v rámci skupiny Provozovatele, a zasílání obchodních sdělení v rámci této skupiny;
b) použití pro identifikaci čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a nastavení personalizované stránky Portálu.

Provozovatel je oprávněn se na uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
V případě zániku registrace budou shromážděné osobní údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb, zejména právo na informace podle § 21 uvedeného zákona.


Provozovatel informuje uživatele o tom, že uživatel má právo přístupu k jím poskytnutých osobním údajům, dále právo na opravu jím poskytnutých osobních údajů. Pakliže uživatel zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel nebo jakákoli jiná osoba zpracovávající v souladu s ujednáními v této sekci jím poskytnuté osobní údaje, provádí zpracování uživatelem poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat tyto osoby o vysvětlení, požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, tj. zejména požadovat blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci. Nebude-li uživateli vyhověno, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Objednávka
BEZPLATNÉ KONZULTACE
ODESLAT
Stačí napsat svou e-mailovou adresu
a tlačítkem odeslat dotaz...

Chci zodpovědět dotaz