Podmínky užívání

Podmínky užívání webu


Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek Broker Consulting, a.s. (dále jen "Stránky Broker Consulting") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek s adresou domovské stránky http://www.penizenavic.cz je společnost Broker Consulting, a.s., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky Broker Consulting jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Broker Consulting, a.s. v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek Broker Consulting není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek Broker Consulting nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek Broker Consulting. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Broker Consulting, a.s. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek Broker Consulting.

Obsah Stránek Broker Consulting

Veškerý obsah Stránek Broker Consulting slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Broker Consulting byl získán ze zdrojů, které Broker Consulting, a.s. považuje za spolehlivé. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Stránek Broker Consulting je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Broker Consulting musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Broker Consulting.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky Broker Consulting na vlastní riziko. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Broker Consulting a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Broker Consulting, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek Broker Consulting a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Broker Consulting, a.s. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Broker Consulting.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Broker Consulting, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Broker Consulting, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Broker Consulting, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Broker Consulting, a.s. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s registrací k užívání neveřejné části Stránek Broker Consulting a využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách Broker Consulting mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Broker Consulting, a.s. jako provozovatel Stránek Broker Consulting si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů.

Nakládání s daty a osobními údaji

Uživatel své případné osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně v rozsahu uvedeném v této sekci správci a zpracovateli údajů - společnosti Broker Consulting a.s. Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň Uživatel uděluje Broker Consulting a.s. na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle Zákona ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování (i) pro plnění zákonných povinností správce, (ii) pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., (iii) pro marketingové obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů klientům.

Uživatel souhlasí s tím, aby jím případně poskytnuté osobní údaje byly Broker Consulting, a.s. poskytnuty subjektům, které jsou vůči Broker Consulting, a.s. v právním postavení propojených osob, a spolupracovníkům Broker Consulting, a.s. a s ním propojených osob, které pro něj vykonávají činnost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, jakož i obchodním partnerům Broker Consulting, a.s., kterými jsou zejména pojišťovny, stavební spořitelny, banky, penzijní a investiční fondy a investiční společnosti, jejichž finanční produkty Broker Consulting, a.s. nabízí, jakož i dalším správcům či zpracovatelům osobních údajů.

Dále ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, Uživatel uděluje Broker Consulting, a.s. výslovný souhlas se zasíláním novinek, marketingových materiálů, informací a obchodních nabídek z oblasti finanční formou elektronické pošty ze strany Broker Consulting, a.s.. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Uživatel prohlašuje, že veškerá poučení, poskytnuté informace, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a nakládání s nimi, jakož i veškeré další informace, sdělení a udělená oprávnění jsou platná a účinná. Uživatel svým souhlasem s těmito Podmínkami vyjadřuje s těmito svůj souhlas a potvrzuje, že se s nimi v plném rozsahu seznámil, těmto rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatelé registrující se do služeb zdarma poskytují v souvislosti s registrací údaj o kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail). Uživatelé požadující osobní konzultaci a účastníci poskytují v souvislosti s registrací údaj o jméně a příjmení Uživatele, kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail), číslo mobilního telefonu a adresu (dále jen "Údaje"). Broker Consulting, a.s. je oprávněn evidovat Údaje zadané Uživatelem.

Pokud při užívání Stránek Broker Consulting poskytne Uživatel Broker Consulting, a.s. Údaje, nebude Broker Consulting, a.s. tyto Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto Podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu Uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Broker Consulting, dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách Portálu včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele, čehož si je Uživatel vědom a s čímž souhlasí. Pokud se Uživatel pohybuje v části stránek Portálu, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá Uživatelem použita pro identifikaci čerpaných služeb.

V případě Registrovaného přístupu má Broker Consulting a.s. právo používat Údaje poskytnuté v této souvislosti uživatelem následujícím způsobem:

a)             použití pro marketing společnostmi v rámci skupiny Broker Consulting, a.s., a zasílání obchodních sdělení v rámci této skupiny;

b)      použití pro identifikaci čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a nastavení personalizované stránky Portálu.

Broker Consulting a.s. je oprávněn se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci. V případě zániku registrace budou shromážděné osobní údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle Zákona, zejména právo na informace podle § 21 uvedeného zákona.


Broker Consulting a.s. informuje Uživatele o tom, že Uživatel má právo přístupu k jím poskytnutých osobním údajům, dále právo na opravu jím poskytnutých osobních údajů. Pakliže Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Broker Consulting a.s. nebo jakákoli jiná osoba zpracovávající v souladu s ujednáními v této sekci jím poskytnuté osobní údaje, provádí zpracování Uživatelem poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat tyto osoby o vysvětlení, požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, tj. zejména požadovat blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci. Nebude-li Uživateli vyhověno, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Upozornění pro investory

Investice do fondů podléhá rizikům vyplývajícím z vývoje na kapitálových trzích. Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investičních nástrojů nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální hodnota investovaného majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není zaručena plná návratnost původně investovaných finančních prostředků.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry zde uvedené dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulostinemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.

Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou mimo zmíněné také vystaveny fluktuacím vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.

Je-li na stránkách Fondmarket.cz a iFondy.cz zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služeb nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují.

Broker Consulting, a.s doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí před jejich realizací konzultovali se specializovanými poradci.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Broker Consulting. Broker Consulting, a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od data spuštění stránek.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY BROKER CONSULTING.


Objednávka
BEZPLATNÉ KONZULTACE
ODESLAT
Stačí napsat svou e-mailovou adresu
a tlačítkem odeslat dotaz...

Chci zodpovědět dotaz