životní pojištění

Soubor pojistných odvětví uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví:

1. Pojištění a) pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, b) důchodu, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části.

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.

3. Pojištění uvedená v bodě 1 písm. a) a b) a bodě 2, která jsou spojena s investičním fondem.

4. Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlament a Rady 2002/83ES upravující životní pojištění.

5. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněné po zemřelých přispěvatelích.

6. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši.

7. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícího zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu.

8. Činnosti podle čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění.

9.Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet.